Утримання виробничих будівель і споруд

Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець забезпечує належне утримання будівель і споруд та моніторинг за їх технічним станом.

Алгоритм дій:

Наказ про комісію зі спостереження за станом і експлуатацією будівель і споруд

Склад комісії з огляду будівель і споруд призначається наказом. Як правило, очолює комісію керівник закладу або його заступник. До складу комісії включаються спеціально атестовані особи, на яких покладаються обов’язки зі спостереження за справним станом та безпечною експлуатацією будівель і споруд, представники служб, які здійснюють експлуатацію окремих видів інженерного устаткування будівель (електроосвітлення, санітарно-технічних пристроїв), а також керівники відділень, які безпосередньо експлуатують будівлю. Постійний моніторинг технічного стану будівель і споруд здійснюється в обов’язковому порядку.

Паспорт будівлі

Паспорт є основним документом будівлі і має містити його конструктивну і техніко-економічну характеристику. Додатками до паспорта є копії робочих креслень планів, розрізів фасадів будівлі із внесеними до них змінами до проекту; перелік вимог по забезпеченню нормальної експлуатації будівлі.

Технічний паспорт складається у 2-х примірниках, один з яких зберігається в архіві закладу, другий – у підрозділі, який експлуатує будівлю або споруду.

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)

Для обліку робіт з обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі або споруди повинен вестися технічний журнал, в який вносяться записи про всі виконані роботи з обслуговування і поточного ремонту із вказівкою виду і місця робіт. Технічний журнал з експлуатації виробничих будівель і споруд є основним документом, що характеризує їх стан.

Акти за наслідками оглядів будівель і споруд

Результати всіх видів технічних оглядів будівель і споруд оформлюються актами, в яких зазначаються знайдені дефекти, а також необхідні заходи для їх усунення із вказівкою термінів виконання робіт.

Керівні документи:

 • наказ МНС України від 25.01.2012 № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охоронипраці працівників»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI;
 • ДБН В.2.2-10:2018 «Заклади охорони здоров’я».

Утримання технічного та технологічного обладнання, устаткування, медичної техніки тощо

         Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець забезпечує належне утримання виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом згідно з вимогами стандартів безпеки, паспортів заводів, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

         Здійснюючи моніторинг технічного стану обладнання, керівник закладу забезпечує його огляд, профілактику, поточні та капітальні ремонти.        

         До технічного, технологічного, медичного обладнання в закладах охорони здоров’я відносяться:

 • електричні засоби, устаткування та обладнання;
 • посудини під тиском (автоклави, котли, балони, дезкамери);
 • підйомники (ліфти);
 • газове обладнання (котли, газопроводи);
 • автотранспортні засоби;
 • медична техніка, яка використовується в рентгенології, фізіотерапії, стоматології, діагностиці, лабораторії;
 • обладнання харчоблоку;
 • обладнання пральні (пральні машини, центрифуги, прасувальні та парові катки);
 • протипожежні засоби (автоматична сигналізація, пожежні гідранти, пожежні крани, пожежні щити, первинні засоби пожежогасіння);
 • система опалення (трубопроводи, радіатори, запірна арматура);
 • система освітлення;
 • система подачі води та водовідведення (трубопроводи, запірна арматура, вентилі, каналізаційні трубопроводи, каналізаційні колодязі);
 • система вентиляції та засоби кондиціювання.

Під час експлуатації обладнання, крім паспортів, стандартів та інструкцій, необхідно керуватися НПАОП, перелік яких щорічно переглядається. Так,  наразі є чинним «Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці»,  затверджений наказом Державної служби України з питань праці від 16.09.2019 № 86.

За більш детальною інформацією звертатися до інспектора з охорони праці Драган О. М.